Vývojová dysfázie (porucha řeči)

Vývojová dysfázie je specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči. Projevuje se ztíženou schopností slovně komunikovat, je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, stavby vět. Není avšak primárně poruchou intelektu. Je stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život. V současnosti je ještě řada dysfatických jedinců nediagnostikovaných, proto není tato problematika zatím omezena věkem.

Jaká je příčina vývojové dysfázie?

Vzniká v důsledku postižení řečových center v mozku, a to v těhotenství, při porodu nebo do 1 roku věku dítěte. Začíná vždy opožděným vývojem řeči, ale může mít další projevy.

Typy vývojové dysfázie

 • 1
  Porucha vnímání, paměti a porozumění řeči = receptivní dysfázie
 • 2
  Porucha schopnosti samostatného vyjadřování = expresivní dysfázie
 • 3
  Kombinace výše zmíněných typů = smíšená dysfázie

Jak poznat vývojovou dysfázii

Vývojovou dysfázii je někdy těžké odlišit od poruch autistického spektra (PAS). Čím dříve se problém pojmenuje, tím lépe. Mezi příznaky patří:

 • Opožděný vývoj řeči
 • Patlavost
 • Nerovnoměrný vývoj (velký rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte)
 • Narušení paměťových funkcí
 • Narušené zrakové a sluchové vnímání
 • Narušená časoprostorová orientace
 • Narušení hrubé a jemné motoriky
 • Lateralita (dominance pravé nebo levé ruky, oka)

Jak postupovat při podezření na vývojovou dysfázii

Jestliže zaznamenáte u dítěte opožděný vývoj řeči, zeptejte se ve vaší rodině, zda-li s řečí měl někdo také problém. Tyto informace budete případně uvádět v ambulancích (např. u logopeda, foniatra, neurologa, klinického psychologa, ergoterapeuta). Poté navštivte svého pediatra, který by vám měl napsat doporučení k vyšetření u logopeda.

Někdy se může stát, že se setkáte s názorem, že je ještě brzy, že se dítě rozmluví apod. Jestliže máte avšak podezření a pochybnosti, nenechte se odbýt a žádejte o vyšetření ihned.

Včasné diagnostikování může dítěti do budoucna velmi pomoci.

Po vyšetření u logopeda může následovat vyšetření u foniatra, neurologa a psychologa.

Jak se „léčí“ vývojová dysfázie?

Dlouhodobou terapií nejen v oblasti řeči a výslovnosti. Vývojovou dysfázii nelze vyléčit, ale lze důsledky zmírnit či potlačit. Důležitá je spolupráce rodiny s odborníky, kde dítě dochází. Ti by měli rodičům vždy dobře vysvětlit, co vše u dítěte rozvíjet a na co se zaměřit, protože právě rodič tráví s dítětem nejvíce času a procvičuje zadané úkoly.

Aby měla terapie efekt, je nutné se cvičení věnovat každý den alespoň několik minut. Největší výsledky mají úkoly a cvičení v podobě hry a zábavných aktivit. Jestliže je terapie správně řízená a dlouhodobá a nedojde ke komplikacím v podobě například dyslexie, dysortografie, dyspraxie, může dojít k výraznému zlepšení a na dítěti nemusí být nezúčastněnou osobou nic poznat.

Terapie by měla být tedy komplexní a měla by zahrnovat cvičení z těchto oblastí:

 • Řeči
 • Hrubé a jemné motoriky
 • Grafomotoriky (psaní, kreslení)
 • Zrakového a sluchové vnímání
 • Paměti a pozornosti
 • Myšlení
 • Orientace v čase a prostoru
 • Lateralita (dominance pravé nebo levé ruky, oka)

Mateřská škola a základní škola

Dítě s vývojovou dysfázií může navštěvovat kromě běžné MŠ a ZŠ speciální mateřskou školu a základní školu pro děti s vadami řeči. Výhodou je, že zde s dětmi každý den pracují logopedi, čímž vám usnadní práci a trénování doma.

Výběr vhodné školky a školy je velmi důležitý.

Často je šestileté dítě nevyzrálé pro nástup do školy, proto je žádoucí se poradit s psychologem a logopedem, zda doporučují odklad školní docházky. Také jaký typ školy zvolit. Rodiče mnohdy chtějí, aby jejich dítě chodilo do běžné školy a neuvědomují si, že to na nich může ponechat vážné důsledky. Mohou se mezi zdravými dětmi cítit nejistě, pozadu, méněcenně. Mohou být ve studiu neúspěšní. Ve speciálních základních školách pro děti s vadami řeči jsou třídy s menším počtem žáků, kterým se pedagog může individuálně věnovat. V případě, že je dítě nesprávně zařazeno do školy, může to mít za následek špatný prospěch a psychickou újmu dítěte.

Doporučení

Je vhodné seznamovat co nejširší okruh zúčastněných s podstatou, charakteristikami potíží a možnostmi pomoci, abychom uměli včas odhalit tuto vývojovou vadu a nabídnout pomoc.

Zájemci o problematiku mohou získat informace, metodickou a odbornou pomoc na online semináři Vývojová dysfázie, který je určený jak odborné veřejnosti (především pedagogům MŠ a škol, pečovatelům v dětských skupinách, chůvám), tak i rodičům, případně dalším zúčastněným, nebo navštěvovat Speciálně pedagogická centraPedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Martina Smolíková
Jsem máma dvou kluků, manželka, kamarádka a podnikatelka. Práce je mým koníčkem, a tak hledám cesty, jak sladit osobní a profesní život. Ráda se podělím o svůj příběh a pomůžu vám v rozvoji, uplatnění a sebepoznání. Můj příběh si můžete přečíst zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů